Stentoftens grundejerforening

Vedtægter


Herunder ses de gældende vedtægter for Stentoftens Grundejerforening.

En udskriftsvenlig pdf-version kan ses her Vedtægter version 21.03.13.pdf


1. Vedtægter for Stentoftens Grundejerforening


Navn hjemsted og formål

§ 1.
Foreningens navn er 'Stentoftens Grundejerforening'.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Rebild Kommune under Retten i Aalborg

§ 3.
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidig fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

Gennemførelse af bestemmelser for at opfylde nævnte foreningsformål er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen har pligt til, efter påkrav, at tage skøde på veje, stier, fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg samt at vedligeholde disse.

Foreningens bestyrelse er berettiget til at lave et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 majoritet, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen


§ 4.
Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, der er angivet på vedhæftede kort samt parceller, der udstykkes fra disse ejendomme.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§5.
Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens nr. og matr. nr.

§6
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver parcel han ejer, et indskud på kr. 100.-, der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af parceller.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver parcel, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud den 2. januar, dog første gang senest 10. marts forud for det pågældende kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens kasserer eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældnede beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingent.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortalber retten til at deltage i denne generalforsamling, samt valgbarhed.

Generalforsamlingen


§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningens underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hver enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt med tydelig og entydig afsender være formanden for bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslagene lægges på nettet, hurtigst muligt efter de er afleveret.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
- Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer
- Rettidigt indkomne forslag.
- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
- Valg af kasserer, hvis denne findes uden for kredsen af medlemmer.
- Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
- Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig begrundet begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har 2 stemmer for hver parcel, han ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jvf. §3, 4 og 11.

Der føres protokol over generalforsamlingen med referat af væsentlige synspunkter og samtlige beslutninger, herunder eventuel stemmefordeling. Protokollen har fuld beviskraft, efter dirigenten og den siddende formand har underskrevet den.

§ 11.
Der kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvis en generalforsamling skal tage beslutninger om anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk over for trediemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen.


§ 12.
Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv for et år på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer, med mindre sidstnævnte ikke er medlem. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges for 3 år ad gangen. Et medlem kan genvælges.

Bestyrelsens medlemmer afgår på skift. Kassereren og indtil 2 bestyrelsesmedlemmer afgår efter første foreningsår, formanden og et eventuelt yderligere medlem afgår efter udløbet af første 2 års periode.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Et bestyrelsesmedlem der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og en valgt suppleant indtræder da i hans sted.

Kassereren, der ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen men som vælges efter samme regler som bestyrelsesmedlemmer, kan modtage et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Er kassereren ikke medlem af grundejerforeningen, har han ingen stemmeret i bestyrelsen. Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.

§ 13.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Der føres en protokol over alle bestyrelsesmøder med referat af væsentlige synspunkter og alle beslutninger. Protokollen skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i fællesskab.

Revisorer og regnskab mm.


§ 15.
Generalforsamlingen vælger 1-2 revisorer og 1-2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og sikrer sig, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal
foretage et sådant uanmeldt mindst én gang årligt.

§ 16.
Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest 1 måned før planlagt afholdelse af ordinær generalforsamling. Regnskabet skal være revideret både talmæssigt og indholdsmæssigt så tidligt, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 17.
Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens konto i bank eller sparekasse.

På kontoen kan beløb over 5000 kroner kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden.

§ 18.
Foreningens opløsning kan kun findes sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan ikke opløses uden samtykke fra Rebild kommunalbestyrelse.

Særlige bestemmelser


§ 19.
Fremkommer der spørgsmål, hvorom ovenstående regler intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse. Bestyrelsen skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særligt vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20.
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

Godkendelse m.v.


Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

Ovenstående er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 05.10.1978

Vedtægterne godkendt af kommunalbestyrelsen for Skørping Kommune. (12/1-79 red.)

Vedtægtssamlingen er revideret og godkendt med enstemmighed på foreningens
generalforsamling 6. marts 2012

Vedtægtssamlingen er revideret og godkendt med enstemmighed på foreningens
generalforsamling 21. marts 2013